Toegankelijk online document

Verzekeringsreglement Anderzorg Basis 2022

Zorgverzekering van A tot Z

Wat is een Verzekeringsreglement?

Bij uw verzekering horen verzekeringsvoorwaarden. Daarin staat waar u recht op heeft. Maar niet altijd tot in detail. Soms zijn uw rechten zo omvangrijk, dat het ondoenlijk is om deze in de verzekeringsvoorwaarden zelf op te nemen. In de verzekeringsvoorwaarden wordt dan verwezen naar het Verzekeringsreglement. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan bij hulpmiddelen: dat zijn er veel en elk hulpmiddel heeft zijn eigen specifieke details. In dit Verzekeringsreglement staan die details.

Waaruit bestaat dit reglement?

In dit Verzekeringsreglement staan:

 • voorwaardelijk toegelaten behandelingen,
 • het overzicht hulpmiddelen,
 • nadere voorwaarden geneesmiddelen, waarvoor u toestemming nodig heeft of een voorschrift, of waarvoor een andere voorwaarde geldt,
 • het overzicht van preferente geneesmiddelen. Het overzicht preferente geneesmiddelen wijzigt regelmatig. U kunt het meest recente overzicht downloaden van anderzorg.nl.
 • het Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging (vv). U kunt het Reglement Persoonsgebonden Budget vv ook separaat downloaden van anderzorg.nl.

Waarop van toepassing?

Dit Verzekeringsreglement is van toepassing op de Basisverzekering Anderzorg Basis die Anderzorg aanbiedt.

Sinds 1 januari 2012 kan de minister van VWS besluiten om zorg die niet voldoet aan het wettelijke criterium ‘de stand van de wetenschap en praktijk’ toch, voor een bepaalde periode, toe te laten tot het verzekerde pakket. Daaraan wordt de voorwaarde verbonden dat in dat tijdsbestek gegevens worden verzameld over de effectiviteit van de zorg. Aan de hand van deze gegevens kan na afloop van de periode van voorwaardelijke toelating worden vastgesteld of de zorg definitief onderdeel kan zijn van het verzekerde pakket.

In 2019 is de voorwaardelijke toelating vervangen voor de subsidieregeling veelbelovende zorg. De huidige, lopende voorwaardelijke toelatingstrajecten (VT-trajecten) worden afgerond volgens de voorwaarden van voorwaardelijke toelating

De voorwaarde voor vergoeding van voorwaardelijk toegelaten zorg uit het basispakket bestaat uit deelname aan het hoofdonderzoek naar de effectiviteit van die zorg die door ZonMW wordt gefinancierd. Soms is het ook mogelijk om deze zorg vergoed te krijgen wanneer de verzekerde niet meedoet aan het hoofdonderzoek. Dit is mogelijk wanneer er aanvullend landelijk observationeel onderzoek wordt opgezet. De verzekerde kan aan dat onderzoek meedoen als:

 • hij vanwege een niet-zorginhoudelijke reden niet aan het hoofdonderzoek kan meedoen, of
 • hij niet heeft meegedaan aan het hoofdonderzoek en dit ook niet meer kan, omdat dat onderzoek al 'vol' zit, of
 • hij wel heeft meegedaan aan het hoofdonderzoek en die deelname is voltooid maar hij de verzekerde zorg niet heeft ontvangen omdat hij in de controle groep zat.

In aanmerking komen veelbelovende, innovatieve en maatschappelijk relevante zorgvormen die nog geen deel uitmaken van het basispakket omdat de effectiviteit volgens het wettelijk criterium ‘de stand van de wetenschap en praktijk’ nog niet bewezen is. Daarnaast komen in aanmerking bestaande zorgvormen in het basispakket die maatschappelijk relevant zijn, maar waarover twijfels over de effectiviteit gerezen zijn. Voorwaardelijke toelating kan gelden voor: geneeskundige zorg (zoals beschreven in Besluit Zorgverzekering artikel 2.4) en extramurale geneesmiddelen (zoals beschreven in Besluit Zorgverzekering artikel 2.8). Met ingang van 1 januari 2015 is voorwaardelijke toelating ook mogelijk voor extramurale hulpmiddelen (zoals beschreven in Besluit Zorgverzekering artikel 2.9).

Er moet een duidelijke onderzoeksvraag zijn geformuleerd die de vraag over de effectiviteit van de zorg kan beantwoorden tijdens de periode van voorwaardelijke toelating.

 1. 1 juli 2015 – 1 juli 2022 Behandeling met tumor infiltrerende lymfocyten van uitgezaaid melanoom irresectabel stadium IIIc en stadium IV
 2. 1 oktober 2015 – 1 oktober 2022 Borstreconstructie na borstkanker met autologe vet transplantatie
 3. 1 oktober 2016 – 1 januari 2022 Sacrale neurostimulatie voor therapieresistente, functionele obstipatie met vertraagde darmpassage
 4. 1 januari 2017 – 1 januari 2023 Geïntensifieerde, alkylerende chemotherapie met stamceltransplantatie voor de behandeling van patiënten van 18 tot en met 65 jaar met BRCA1-like, stadium III borstkanker
 5. 1 oktober 2017 - 1 oktober 2022 Combinatiebehandeling cytoreductieve chirurgie en HIPEC bij patiënten met maagcarcinoom en uitzaaiingen op het buikvlies of tumorpositief buikvocht
 6. 1 april 2019 – 1 april 2023 CardioMEMS arteria pulmonalis monitoring bij patiënten met chronisch hartfalen New York Heart Association klasse III met recidiverende ziekenhuisopnamen
 7. 1 oktober 2019 – 1 oktober 2023 Langdurige actieve fysiotherapie bij patiënten met axiale spondyloartritis (AxSpA) met ernstige functionele beperkingen
 8. 1 oktober 2019 – 1 oktober 2023 Langdurige actieve fysiotherapie bij patiënten met reumatoïde artritis (RA) met ernstige functionele beperkingen
 9. 1 oktober 2019 – 1 oktober 2023 Medische zilverkleding en antibacteriële verbandkleding met chitosan toevoeging bij kinderen en volwassenen met matig tot ernstig constitutioneel eczeem
 10. 1 januari 2020 - 1 januari 2027 Hypertherme intraperitoneale chemotherapie (HIPEC) voor de behandeling van patiënten met stadium III ovariumcarcinoom
 11. 1 januari 2020 - 1 januari 2027 Nusinersen (Spinraza®) bij patiënten met 5q spinale spieratrofie (SMA) die 9,5 jaar en ouder zijn
 12. 18 juli 2020 - 1 augustus 2022 Herstelzorg van patiënten met ernstige COVID-19 (corona).De verzekerde met ernstige COVID-19 die deelneemt of bereid is deel te nemen aan onderzoek naar de hertelzorg en – voor zover van toepassing – nadere analyse van de zorgverlening, heeft recht op herstelzorg. Herstelzorg omvat logopedie en:

  a. maximaal 50 behandelingen fysiotherapie of oefentherapie, 10 uur ergotherapie en 7 uur diëtetiek, tot 6 maanden na de eerste behandeling. Er is een verwijzing van een huisarts of medisch specialist nodig; en

  b. nog eens 6 maanden de behandelingen genoemd onder a, in aansluiting op die behandelingen. Er is een verwijzing van een huisarts of medisch specialist nodig.

  Termijn: de herstelzorg moet beginnen binnen maand nadat de verzekerde een verwijzing voor herstelzorg heeft gekregen. Die verwijzing moet maximaal 6 maanden na het acute ziektestadium van ernstige COVID-19 afgegeven zijn.

Belangrijk

Het overzicht met voorwaardelijk toegelaten behandelingen kan gedurende het jaar wijzigen en ook kunnen de aan een onderzoek deelnemende zorginstellingen wijzigen. Kijk voor een actueel overzicht van de voorwaardelijk toegelaten behandelingen op www.zorginstituutnederland.nl/Verzekerde+zorg/voorwaardelijke-toegelaten-zorg

Als u dezelfde behandeling buiten het onderzoek in een ander ziekenhuis in Nederland of in het buitenland ondergaat komen de kosten niet voor vergoeding in aanmerking.

3.1 Algemeen

U heeft recht op functionerende hulpmiddelen die de minister van VWS in het verzekeringspakket heeft opgenomen. Welke hulpmiddelen dat zijn, is te vinden in de Regeling zorgverzekering. Sommige groepen hulpmiddelen zijn in de Regeling zorgverzekering specifiek beschreven, anderen zijn functiegericht omschreven. In het laatste geval betekent dit, dat u recht heeft op een hulpmiddel passend bij een omschreven functiebeperking. Anderzorg heeft in dit Verzekeringsreglement een overzicht van hulpmiddelen opgenomen die onder de Regeling zorgverzekering vallen. In hoofdstuk 3.2 kunt u per hulpmiddel de nadere voorwaarden die gesteld zijn aan het verkrijgen van hulp- en verbandmiddelen terugvinden.

Voorbeeld functiegericht omschreven hulpmiddel

‘Uitwendige hulpmiddelen te gebruiken bij het controleren en reguleren van stoornissen in de bloedsuikerspiegel’. Hier vallen o.a. diabetestestmaterialen onder.

Vergoedingsmogelijkheden hulpmiddelen

Hulpmiddelen en verbandmiddelen die worden afgeleverd in het kader van een ziekenhuisopname of een medisch specialistische behandeling vallen onder de aanspraak van medisch specialistische zorg. Dit betekent dat deze hulpmiddelen via het ziekenhuis worden geleverd. Evenmin vallen onder de aanspraak van dit artikel die hulpmiddelen en verbandmiddelen waarop aanspraak bestaat ingevolge de Wet langdurige zorg (Wlz).

Bij vragen kunt u ook contact opnemen met onze Klantenservice op 088 222 44 22. In de Regeling zorgverzekering zijn ook de indicatiecriteria opgenomen waaraan u moet voldoen om aanspraak te kunnen maken op het hulpmiddel. U kunt de Regeling zorgverzekering vinden op anderzorg.nl/reglement.

Natuurlijk heeft u alleen recht op een hulpmiddel als dat nodig is. Om voor de vergoeding van een hulpmiddel in aanmerking te komen moet er een indicatie zijn. Zoals de wet het zegt, u moet ‘redelijkerwijs zijn aangewezen’ op de zorg. Welke hulpmiddelenzorg voor u nodig is, wordt objectief bekeken. Die zorg moet bovendien doelmatig zijn. Zorg die onnodig is, of onnodig veel kost in vergelijking met een andere zorgvorm die gelijkwaardig is gezien de indicatie en uw zorgbehoefte, komt niet voor vergoeding in aanmerking.

Het verstrekken van doelmatige hulpmiddelen is een aangelegenheid van zorgverzekeraars. Dit betekent dat zorgverzekeraars kunnen onderzoeken en bepalen of het hulpmiddel doelmatig is, in de praktijk algemeen gebruikelijk en of er goedkopere alternatieven zijn waardoor het hulpmiddel voor een ieder toegankelijk wordt en daarmee niet onder de aanspraak valt. De kosten van het gevraagde hulpmiddel worden afgewogen tegen de meerwaarde van het specifieke product. Tevens dient een hulpmiddel te voldoen aan 'de stand van de wetenschap en de praktijk'. Met 'algemeen gebruikelijk' wordt bedoeld dat het hulpmiddel algemeen verkrijgbaar is en min of meer bij het dagelijks leven hoort.

Algemeen gebruikelijke hulpmiddelen veranderen met de jaren. Zo zijn er hulpmiddelen die voorheen onder de Zorgverzekeringswet vielen, maar door aanbod op de markt algemeen gebruikelijk worden voor mensen met een functiebeperking. Denk daarbij aan onder andere computers, brillen, rollators en mobiele telefoons. Tevens zijn er algemeen gebruikelijke hulpmiddelen die 'medische' hulpmiddelen vervangen/substitueren en niet bijzonder kostbaar zijn, zoals hulpmiddelen voor eten en drinken en hulpmiddelen ter afdekking van de huid. Algemeen gebruikelijke hulpmiddelen vallen niet onder de te verzekeren prestatie.

Voor meer informatie kunt u de website van het Zorginstituut raadplegen: www.zorginstituutnederland.nl/Verzekerde+zorg/h/hulpmiddelen-algemeen-zvw

 • Als u kiest voor een zorgaanbieder waarmee Anderzorg een contract heeft afgesloten, vergoedt Anderzorg 100% van de nota, met uitzondering van het eventuele eigen risico, wettelijke eigen bijdragen en maximale vergoedingen (zie ook artikel 3.1.5 hierna). Anderzorg heeft geregeld dat de nota rechtstreeks van de zorgaanbieder naar Anderzorg wordt gestuurd.
 • Kiest u voor een zorgaanbieder die geen overeenkomst met Anderzorg heeft gesloten, dan vergoedt Anderzorg 65% van de nota tot een maximum van 65% van het gemiddeld gecontracteerde tarief. Op het te vergoeden bedrag worden eventueel verschuldigde eigen bijdragen en daarna verplicht en vrijwillig eigen risico in mindering gebracht (zie ook artikel 3.1.5 hierna).
De Anderzorg Zorgvinder

Anderzorg maakt afspraken met zorgaanbieders bij u in de buurt over de kwaliteit, snelheid, service en prijs van de zorg. Welke zorgaanbieders met Anderzorg een overeenkomst hebben, vindt u via ‘De Anderzorg Zorgvinder’, op anderzorg.nl/zorgvinder.

Wanneer een hulpmiddel in eigendom wordt aangeschaft, is de verzekerde eigenaar van het hulpmiddel. De kosten van het hulpmiddel vallen onder het verplicht eigen risico.
Indien sprake is van vergoeding van een hulpmiddel in bruikleen (huur), dan vallen de kosten van het hulpmiddel en de benodigde onderhoudskosten niet onder het eigen risico.
Op de verbruiksartikelen die bij het hulpmiddel dat in bruikleen is verstrekt geleverd worden en op de gebruikskosten (zoals stroomkosten of de bijdrage in de kosten van het onderhoud van een hond), is het verplicht eigen risico wel van toepassing.

Voor een hulpmiddel dat Anderzorg in eigendom verstrekt, geldt bij gebruikmaking van een niet- gecontracteerde leverancier dat de vergoeding ook wordt afgewikkeld op basis van eigendom van dat hulpmiddel.
Tenzij anders vermeld, wordt voor een hulpmiddel dat Anderzorg in bruikleen verstrekt, bij gebruikmaking van een niet-gecontracteerde leverancier, de vergoeding afgewikkeld op basis van de kosten van huur van dat hulpmiddel.

Een voorwaarde voor vergoeding van de kosten van hulpmiddelen is dat er een schriftelijke toelichting beschikbaar is van de degene die uw functiebeperking heeft vastgesteld. In paragraaf 3.2 kunt u bij het betreffende hulpmiddel zien welke zorgprofessional deze toelichting moet opstellen.

 • Als u kiest voor een zorgaanbieder waarmee Anderzorg een contract heeft afgesloten, dan kunt u met de toelichting rechtstreeks naar de zorgaanbieder gaan. Als er vooraf toestemming nodig is, zal hij deze voor u aanvragen bij Anderzorg.
 • Als u kiest voor een zorgaanbieder die geen overeenkomst met Anderzorg heeft gesloten en waarbij in de tabel van het betreffende hulpmiddel staat dat u wel vooraf toestemming van Anderzorg moet vragen, vraag dan eerst een offerte op bij een leverancier een stuur deze, samen met de toelichting van de zorgprofessional, naar Anderzorg. Wij beoordelen dan zowel de toelichting als de offerte en informeren u over de uitkomst hiervan. We noemen dit een machtigingsprocedure. Voor meer informatie over deze procedure kunt u contact opnemen met de Anderzorg Klantenservice op 088 222 44 22.

Op de vergoeding van een nota voor een hulpmiddel kunnen verschillende soorten eigen betalingen van toepassing zijn. De volgorde waarin deze worden toegepast is de volgende:

 1. van een ingediende nota wordt eerst het eventuele niet-verzekerde deel afgetrokken, daarna
 2. het eventuele deel dat niet vergoed wordt omdat de zorgaanbieder met Anderzorg geen contract heeft, daarna
 3. de eventuele wettelijke eigen bijdrage, daarna
 4. het nog openstaande deel van uw verplichte eigen risico, daarna
 5. het nog openstaande deel van het eventuele vrijwillig gekozen eigen risico.
Voorbeeld 1:
Haarwerk (pruik)

U koopt een haarwerk (zie onderdeel Haarwerken) bij een niet door Anderzorg gecontracteerde leverancier. De aanschafprijs is  600. Uw basisverzekering vergoedt  457,50. Dit is de wettelijke maximumvergoeding, conform de Regeling Zorgverzekering. Het deel van de kosten dat hoger is dan de wettelijke maximumvergoeding is  142,50. Dit deel van de nota is niet verzekerd en blijft voor uw eigen rekening. Omdat u het haarwerk heeft aangeschaft bij een niet-gecontracteerde leverancier krijgt u 65% van  457,50 vergoed. Er blijft dus 35% (dit is  160,13) voor uw eigen rekening. Wanneer u het verplichte eigen risico (en een eventueel vrijwillig eigen risico) al volgemaakt heeft, krijgt u  297,38 uitgekeerd. Is dat nog niet het geval, dan wordt dit bedrag met het nog openstaande eigen risicobedrag verrekend.

Voorbeeld 2:
Kap ter bescherming van de schedel

U koopt voor uw kind (jonger dan 18 jaar) een kap ter bescherming van de schedel bij een niet door Anderzorggecontracteerde leverancier. De aanschafprijs is  1.000. Omdat uw zorgaanbieder geen contract heeft met Anderzorg wordt 65% van de nota vergoed tot een maximum van 65% van het gemiddeld door Anderzorg gecontracteerd tarief. In dit geval is 65% van de nota (65% van  1.000 =)  650.

 • Wanneer dit bedrag lager is dan 65% van het gemiddelde door Anderzorg gecontracteerde tarief, dan krijgt u  650 vergoed.
 • Wanneer dit bedrag hoger is dan 65% van het gemiddelde gecontracteerde tarief, dan krijgt u een lager tarief vergoed. De hoogte van de vergoeding is dan 65% van het gemiddelde door Anderzorg gecontracteerde tarief.


Voor kinderen onder 18 jaar geldt geen eigen risico.
Als u een kap voor iemand van 18 jaar of ouder zou hebben gekocht, zou van het uit te keren bedrag vervolgens ook nog het openstaande (verplichte en eventueel ook vrijwillige) eigen risico worden afgetrokken.

3.2 Voorwaarden hulpmiddelen

Regeling zorgverzekering art. 2.6 en art. 2.8

Prothesen voor schouder, arm, hand, been of voet en toebehoren
Gecontracteerd
Eigendom of bruikleen

Beenprothesen: bruikleen

Armprothesen: eigendom

Voorafgaande toestemming nodig van Anderzorg

Indien er voorafgaande toestemming nodig is van Anderzorg, vraagt de zorgaanbieder deze voor u aan

Toelichting door

Beenprothesen: Behandelend medisch specialist of physician assistent die onderdeel uitmaakt van een multidisciplinair revalidatieteam.

Armprothesen: Medisch specialist die is verbonden aan een van de gespecialiseerde centra die werken volgens het PPP-protocol. U kunt deze centra vinden op onze website.

Gemiddelde gebruiksduur/ gebruiksaantallen
 • Hightech prothesen – minimaal 5 jaar
 • Overige prothesen – minimaal 3 jaar
Verplichte kwaliteits- en deskundigheidseisen

SEMH-gecertificeerd in het kader van de erkenningsregeling ‘Orthopedische Instrumentenmakerijen

Bijzonderheden

Anderzorg kan besluiten om fabrieksmatige onderdelen van een hightech prothese die vervangbaar zijn in bruikleen te verstrekken. Bij armprothesen en beenprothesen is een toelichting nodig van de behandelend revalidatiearts volgens het betreffende PPP-protocol.

Offerte van leverancier nodig

Ja

Vergoeding

100%

Niet-gecontracteerd
Eigendom of bruikleen

Eigendom

Voorafgaande toestemming nodig van Anderzorg

Ja

Voorwaarden
Gecontracteerd
Eigendom of bruikleen

Eigendom

Voorafgaande toestemming nodig van Anderzorg

Nee

Toelichting door

Behandelend arts

Gemiddelde gebruiksduur/ gebruiksaantallen

2 jaar

Verplichte kwaliteits- en deskundigheidseisen

SEMH-gecertificeerd in het kader van de erkenningsregeling ‘Mammacare’

Bijzonderheden

Er bestaat geen aanspraak op een voorlopige borstprothese (postoperatief verstrekt door het ziekenhuis), bh’s of plakstrips.
Een toelichting van de behandelend arts is alleen nodig bij een eerste aanvraag of een vervanging binnen de gemiddelde gebruiksduur.

Offerte van leverancier nodig

Nee

Vergoeding

100%

Niet-gecontracteerd
Eigendom of bruikleen

Eigendom

Voorafgaande toestemming nodig van Anderzorg

Ja

Toelichting door
Voorwaarden
Gecontracteerd
Eigendom of bruikleen

Eigendom

Voorafgaande toestemming nodig van Anderzorg

Ja. Voegt u bij uw aanvraag een motivatie van de behandelend medisch specialist toe waarom de vervanging van de stemprothese niet poliklinisch kan plaatsvinden.

Toelichting door

Behandelend medisch specialist

Offerte van leverancier nodig

Nee

Vergoeding

100%

Niet-gecontracteerd
Eigendom of bruikleen

Eigendom

Voorafgaande toestemming nodig van Anderzorg

Ja. Voegt u bij uw aanvraag een motivatie van de behandelend medisch specialist toe waarom de vervanging van de stemprothese niet poliklinisch kan plaatsvinden.

Toelichting door

Behandelend medisch specialist

Voorwaarden
Gecontracteerd
Eigendom of bruikleen

Bruikleen

Voorafgaande toestemming nodig van Anderzorg

Nee

Toelichting door

Behandelend medisch specialist en een analyse van de beperkingen door een logopedist

Gemiddelde gebruiksduur/ gebruiksaantallen

2 jaar

Offerte van leverancier nodig

Ja

Vergoeding

100%

Niet-gecontracteerd
Eigendom of bruikleen

Bruikleen

Voorafgaande toestemming nodig van Anderzorg

Ja

Toelichting door

Behandelend medisch specialist en een analyse van de beperkingen door een logopedist

Gemiddelde gebruiksduur/ gebruiksaantallen
Voorwaarden
Gecontracteerd
Eigendom of bruikleen

Eigendom

Voorafgaande toestemming nodig van Anderzorg

Nee

Toelichting door

Behandelend arts.
Een toelichting van de behandelend arts is alleen nodig bij een eerste aanvraag of een vervanging binnen de gemiddelde gebruiksduur.

Gemiddelde gebruiksduur/ gebruiksaantallen

1 jaar

Verplichte kwaliteits- en deskundigheidseisen

SEMH-gecertificeerd in het kader van de erkenningsregeling ‘haarwerken’ of ANKO-gecertificeerd voor de sectie ‘haarwerken’

Offerte van leverancier nodig

Nee

Vergoeding

100%, tot het wettelijk maximum van € 457,50 (conform de Regeling zorgverzekering)

Niet-gecontracteerd
Eigendom of bruikleen

Eigendom

Voorafgaande toestemming nodig van Anderzorg

Ja

Toelichting door

Behandelend arts

Voorwaarden
Gecontracteerd
Eigendom of bruikleen

Eigendom

Voorafgaande toestemming nodig van Anderzorg

Nee

Toelichting door

Behandelend arts

Offerte van leverancier nodig

Nee

Vergoeding

100%

Niet-gecontracteerd
Eigendom of bruikleen

Eigendom

Voorafgaande toestemming nodig van Anderzorg

Ja

Toelichting door

Behandelend arts

Voorwaarden
Gecontracteerd
Eigendom of bruikleen

Eigendom

Voorafgaande toestemming nodig van Anderzorg

Nee

Toelichting door

Behandelend arts

Offerte van leverancier nodig

Nee

Vergoeding

100%

Niet-gecontracteerd
Eigendom of bruikleen

Eigendom

Voorafgaande toestemming nodig van Anderzorg

Ja

Toelichting door

Behandelend arts

Regeling zorgverzekering art. 2.6 en art. 2.9

Voorwaarden
Gecontracteerd
Eigendom of bruikleen

Bruikleen

Voorafgaande toestemming nodig van Anderzorg

Nee

Toelichting door

Behandelend medisch specialist

Bijzonderheden
 • Er bestaat geen aanspraak op vergoeding van zuurstof tijdens een vliegreis of verblijf op een luchthaven.
 • Indien een saturatiemeter is geïndiceerd, valt deze zorg onder de te verzekeren prestatie ‘geneeskundige zorg’ en dient het te worden
  bekostigd in het kader van die prestatie.
 • Onze gecontracteerde zorgaanbieder beoordeelt de noodzaak van aantal en type toebehoren.
 • Stroomkosten worden door onze gecontracteerde zorgaanbieders aan u vergoed na afloop van een gebruiksperiode (maand of kwartaal).
Offerte van leverancier nodig

Nee

Vergoeding

100% van het dagtarief.
De bijbehorende stroomkosten worden, indien van toepassing, via uw gecontracteerde zorgaanbieder tot maximaal € 0,95 per dag
vergoed.

Niet-gecontracteerd
Eigendom of bruikleen

Bruikleen

Voorafgaande toestemming nodig van Anderzorg

Ja

Toelichting door

Behandelend medisch specialist

Voorwaarden
Gecontracteerd
Eigendom of bruikleen

Bruikleen

Voorafgaande toestemming nodig van Anderzorg

Nee

Toelichting door

Behandelend arts

Gemiddelde gebruiksduur/ gebruiksaantallen

5 jaar

Bijzonderheden

Er bestaat tevens aanspraak voor het vernevelen van hypertoon zout (mits gecertificeerd en op voorschrift van de longarts of kinderarts) bij patiënten van 6 jaar of ouder met Cystische Fibrose.

Offerte van leverancier nodig

Nee

Vergoeding

100% van het dagtarief

Niet-gecontracteerd
Eigendom of bruikleen

Bruikleen

Voorafgaande toestemming nodig van Anderzorg

Ja

Toelichting door

Behandelend arts

Voorwaarden
Gecontracteerd
Eigendom of bruikleen

Eigendom

Voorafgaande toestemming nodig van Anderzorg

Nee

Toelichting door

Behandelend arts

Gemiddelde gebruiksduur/ gebruiksaantallen

1 jaar

Bijzonderheden

De voorzetkamer moet in de registratie geschikt zijn bevonden om in combinatie met de betreffende dosis aerosol gebruikt te worden 

Offerte van leverancier nodig

Nee

Vergoeding

100%

Niet-gecontracteerd
Eigendom of bruikleen

Eigendom

Voorafgaande toestemming nodig van Anderzorg

Ja

Toelichting door

Behandelend arts

Voorwaarden
Gecontracteerd
Eigendom of bruikleen

Eigendom

Voorafgaande toestemming nodig van Anderzorg

Nee

Toelichting door

Behandelend arts

Offerte van leverancier nodig

Nee

Vergoeding

100% 

Niet-gecontracteerd
Eigendom of bruikleen

Eigendom

Voorafgaande toestemming nodig van Anderzorg

Ja

Toelichting door

Behandelend arts

Voorwaarden
Gecontracteerd
Eigendom of bruikleen

Bruikleen

Voorafgaande toestemming nodig van Anderzorg

Nee

Toelichting door

Behandelend arts

Offerte van leverancier nodig

Nee

Vergoeding

100% van het dagtarief

Niet-gecontracteerd
Eigendom of bruikleen

Bruikleen

Voorafgaande toestemming nodig van Anderzorg

Ja

Toelichting door

Behandelend arts

Voorwaarden
Gecontracteerd
Eigendom of bruikleen

Eigendom

Voorafgaande toestemming nodig van Anderzorg

Nee

Toelichting door

Behandelend medisch specialist

Bijzonderheden

Indien plaatsing of vervanging van de tracheacanule in het ziekenhuis of op de polikliniek plaatsvindt, valt deze zorg onder de te verzekeren prestatie ‘geneeskundige zorg’ en dient het hulpmiddel te worden bekostigd als onderdeel van de behandeling in het ziekenhuis.

Offerte van leverancier nodig

Nee

Vergoeding

100%

Niet-gecontracteerd
Eigendom of bruikleen

Eigendom

Voorafgaande toestemming nodig van Anderzorg

Ja

Toelichting door

Behandelend medisch specialist

Voorwaarden
Gecontracteerd
Eigendom of bruikleen

Eigendom

Voorafgaande toestemming nodig van Anderzorg

Nee

Toelichting door

Behandelend medisch specialist

Offerte van leverancier nodig

Nee

Vergoeding

100%

Niet-gecontracteerd
Eigendom of bruikleen

Eigendom

Voorafgaande toestemming nodig van Anderzorg

Ja

Toelichting door

Behandelend medisch specialist

Voorwaarden
Gecontracteerd
Eigendom of bruikleen

Bruikleen

Voorafgaande toestemming nodig van Anderzorg

Nee

Toelichting door

Behandelend longarts of KNO-arts

Bijzonderheden
 • Er bestaat geen aanspraak op vergoeding voor een aparte reis-CPAP.
 • Onze gecontracteerde leverancier beoordeelt de noodzaak van het aantalen type toebehoren.
Offerte van leverancier nodig

Nee

Vergoeding

100% van het maandtarief

Niet-gecontracteerd
Eigendom of bruikleen

Bruikleen

Voorafgaande toestemming nodig van Anderzorg

Ja

Toelichting door

Behandelend longarts of KNO-arts

Voorwaarden
Gecontracteerd
Eigendom of bruikleen

Eigendom

Voorafgaande toestemming nodig van Anderzorg

Nee

Toelichting door

Behandelend longarts of KNO-arts uit een slaapcentrum, in samenspraak met een NVTS-geaccrediteerde orthodontist, tandarts of kaakchirurg

Gemiddelde gebruiksduur/ gebruiksaantallen

5 jaar

Bijzonderheden

Er bestaat aanspraak op vergoeding van een MRA-beugel inclusief alle behandelkosten, zoals onderzoek, aanmeting en controle/nazorg.

Offerte van leverancier nodig

Nee

Vergoeding

100%

Niet-gecontracteerd
Eigendom of bruikleen

Eigendom

Voorafgaande toestemming nodig van Anderzorg

Ja

Toelichting door

Behandelend longarts of KNO-arts uit een slaapcentrum, in samenspraak met een NVTS-geaccrediteerde orthodontist, tandarts of kaakchirurg

Voorwaarden
Gecontracteerd
Eigendom of bruikleen

Bruikleen

Voorafgaande toestemming nodig van Anderzorg

Nee

Toelichting door

Behandelend longarts of KNO-arts

Bijzonderheden

Het gelijktijdig gebruiken van een SPT en een CPAP of MRA is alleen mogelijk na voorafgaande toestemming.

Offerte van leverancier nodig

Nee

Vergoeding

100% van het dagtarief

Niet-gecontracteerd
Eigendom of bruikleen

Bruikleen

Voorafgaande toestemming nodig van Anderzorg

Ja

Toelichting door

Behandelend longarts of KNO-arts

Regeling zorgverzekering art. 2.6 en art. 2.10

Voorwaarden
Gecontracteerd
Eigendom of bruikleen

Eigendom

Voorafgaande toestemming nodig van Anderzorg

Nee

Toelichting door

Audicien. De toelichting dient vergezeld te gaan van een audiogram en een door de verzekerde ondertekende tevredenheidsverklaring waaruit blijkt dat de proefperiode met het hoortoestel succesvol is verlopen. Het hoortoestel dient te zijn geïndiceerd op basis van het Hoorzorgprotocol. Vanuit het Hoorzorgprotocol kunt u mogelijk worden doorverwezen naar uw huisarts of medisch specialist.

Bijzonderheden

Reparatiekosten en kosten van vervanging van de oorstukjes gedurende 5 jaar zijn bij dit totaalbedrag inbegrepen. Het type hoortoestel waar u recht op heeft, wordt vastgesteld door middel van het Hoorzorgprotocol.

Offerte van leverancier nodig

Nee

Vergoeding
 • Verzekerden tot 18 jaar: 100%
 • Verzekerden vanaf 18 jaar: 100% (minus 25% wettelijke eigen bijdrage)
Niet-gecontracteerd
Eigendom of bruikleen

Eigendom

Voorafgaande toestemming nodig van Anderzorg

Ja

Toelichting door

Audicien. De toelichting dient vergezeld te gaan van een audiogram en een door de verzekerde ondertekende tevredenheidsverklaring waaruit blijkt dat de proefperiode met het hoortoestel succesvol is verlopen. Het hoortoestel dient te zijn geïndiceerd op basis van het Hoorzorgprotocol. Vanuit het Hoorzorgprotocol kunt u mogelijk worden doorverwezen naar uw huisarts of medisch specialist.

Voorwaarden
Gecontracteerd
Eigendom of bruikleen

Eigendom

Voorafgaande toestemming nodig van Anderzorg

Nee

Toelichting door

Audicien. Voor wek- en waarschuwingsinstallaties heeft u een toelichting nodig van een audiologisch centrum.

Gemiddelde gebruiksduur/ gebruiksaantallen

5 jaar

Offerte van leverancier nodig

Nee

Vergoeding

100%

Niet-gecontracteerd
Eigendom of bruikleen

Eigendom

Voorafgaande toestemming nodig van Anderzorg

Ja

Toelichting door

Audicien. Voor wek- en waarschuwingsinstallaties heeft u een toelichting nodig van een audiologisch centrum.

Gemiddelde gebruiksduur/ gebruiksaantallen
Voorwaarden
Gecontracteerd
Eigendom of bruikleen

Eigendom

Voorafgaande toestemming nodig van Anderzorg

Nee

Toelichting door

Audiologisch centrum

Gemiddelde gebruiksduur/ gebruiksaantallen

5 jaar

Offerte van leverancier nodig

Nee

Vergoeding

100%

Niet-gecontracteerd
Eigendom of bruikleen

Eigendom

Voorafgaande toestemming nodig van Anderzorg

Ja

Toelichting door

Audiologisch centrum

Gemiddelde gebruiksduur/ gebruiksaantallen
Voorwaarden
Gecontracteerd
Eigendom of bruikleen

Eigendom

Voorafgaande toestemming nodig van Anderzorg

Nee

Toelichting door

Audiologisch centrum of een behandelend medisch specialist

Bijzonderheden

Er bestaat geen aanspraak op de hardware, zoals bijvoorbeeld een smartphone of tablet.

Offerte van leverancier nodig

Nee

Vergoeding

100%

Niet-gecontracteerd
Eigendom of bruikleen

Eigendom

Voorafgaande toestemming nodig van Anderzorg

Ja

Toelichting door

Audiologisch centrum of een behandelend medisch specialist

Voorwaarden
Gecontracteerd
Eigendom of bruikleen

Bruikleen

Voorafgaande toestemming nodig van Anderzorg

Nee

Toelichting door

Audiologisch centrum

Offerte van leverancier nodig

Nee

Vergoeding

100%

Niet-gecontracteerd
Eigendom of bruikleen

Bruikleen

Voorafgaande toestemming nodig van Anderzorg

Ja

Toelichting door

Audiologisch centrum

Voorwaarden
Gecontracteerd
Eigendom of bruikleen

Bruikleen

Voorafgaande toestemming nodig van Anderzorg

Ja

Toelichting door

Bij de aanvraag voor toestemming moet een toelichting van de behandelend KNO-arts of een audiologisch centrum zijn gevoegd. Uit de toelichting moet ook blijken waarom een eenvoudiger hulpmiddel zoals wek- en waarschuwingsapparatuur niet voldoet.

Gemiddelde gebruiksduur/ gebruiksaantallen

6 jaar

Verplichte kwaliteits- en deskundigheidseisen

De hondenschool moet voor de hond minimaal voldoen aan de eisen zoals gesteld in de richtlijn ‘Minimum Standards for Training Hearing Dogs Europe’.

Bijzonderheden

Na toestemming door de zorgverzekeraar op basis van de medische indicatie moet ook de hondenschool een positieve indicatie afgeven voordat de signaalhond ter beschikking wordt gesteld.

Offerte van leverancier nodig

Ja

Vergoeding

100%

Niet-gecontracteerd
Eigendom of bruikleen

Eigendom

Voorafgaande toestemming nodig van Anderzorg

Ja

Voorwaarden
Gecontracteerd
Voorafgaande toestemming nodig van Anderzorg

Nee

Toelichting door

Hondenschool

Bijzonderheden
 • U moet een ziektekostenverzekering voor de signaalhond afsluiten.
 • De tegemoetkoming in de gebruikskosten wordt achteraf per kwartaal aan u vergoed.
Offerte van leverancier nodig

Nee

Vergoeding

U kunt aanspraak maken op een tegemoetkoming in de gebruikskosten tot maximaal € 1.104 per jaar voor:

 • het levensonderhoud, en
 • voor verzorging, en
 • voor de speciale ziektekostenverzekering.
Niet-gecontracteerd
Voorafgaande toestemming nodig van Anderzorg

Ja

Toelichting door

Hondenschool

Bijzonderheden

Regeling zorgverzekering art. 2.6 en art. 2.11

Er bestaat geen aanspraak op:

 • schoonmaakmiddelen en geurmiddelen,
 • huidbeschermende middelen anders dan bij stomapatiënten, voor zover deze niet vallen onder de prestatie farmaceutische zorg,
 • kleding, met uitzondering van netbroekjes,
 • plaswekker voor behandeling van enuresis nocturna (bedplassen),
 • beschermende onderleggers tenzij sprake is van een bijzondere individuele zorgvraag.
Voorwaarden
Gecontracteerd
Eigendom of bruikleen

Eigendom

Voorafgaande toestemming nodig van Anderzorg

Nee

Toelichting door

Behandelend arts of continentieverpleegkundige

Gemiddelde gebruiksduur/ gebruiksaantallen
 • Eenmalige katheters: maximaal 375 per 3 maanden
 • Verblijfskatheters en supra pubis katheters: maximaal 4 per 3 maanden
 • Externe katheters: (plascondooms) maximaal 100 per 3 maanden
 • Dilatatiekatheters: conform voorschrift behandelend arts
 • Urinezakken: maximaal 15 dag(been)zakken en 15 nacht(bed)zakken per 3 maanden tenzij er een duidelijke indicatie is waarbij het medisch noodzakelijk is om de zakken vaker te verwisselen
 • Penisklemmen: maximaal 1 per 3 maanden
 • Draagurinalen: maximaal 2 per jaar
Verplichte kwaliteits- en deskundigheidseisen

Module Continentie Hulpmiddelen zoals opgenomen in het Register van het Zorginstituut (ZiNL)

Bijzonderheden
 • Genoemde gebruiksduur en gebruiksaantallen zijn indicatief.
 • Wanneer er sprake is van meerverbruik:
  • legt een gecontracteerde zorgaanbieder dit vast in het patiëntendossier, of
  • vraagt een niet-gecontracteerde zorgaanbieder dit vooraf aan bij Anderzorg.
 • Er bestaat geen aanspraak op blaasspoelvloeistoffen met chondroïtinesulfaat en/of hyaluronzuur. In een aantal situaties valt het hulpmiddel onder de verzekerde prestatie ‘geneeskundige zorg’ en dient het te worden bekostigd in het kader van die prestatie. Dit is het geval als de blaasspoelvloeistof wordt toegediend:
  • in het ziekenhuis,
  • op de polikliniek,
  • in de thuissituatie in het kader van medisch-specialistische behandeling,
  • in de thuissituatie, als er sprake is van een achterwachtsituatie, of als spoedeisende zorg vanuit het ziekenhuis nodig is.
Offerte van leverancier nodig

Nee

Vergoeding

100%

Niet-gecontracteerd
Eigendom of bruikleen

Eigendom

Voorafgaande toestemming nodig van Anderzorg

Ja

Reglement
Gecontracteerd
Eigendom of bruikleen

Eigendom

Voorafgaande toestemming nodig van Anderzorg

Nee

Toelichting door

Behandelend arts, stomaverpleegkundige of verpleegkundig specialist

Gemiddelde gebruiksduur/ gebruiksaantallen

Colostoma

 • tweedelig: 4 plakken per week/4 zakjes per dag
 • eendelig: 4 zakjes per dag

Irrigatie

 • spoelset: bij aanvang behandeling 2 spoelsets, hierna 1 spoelset per jaar
 • spoelpomp: gebruiksduur 3 jaar
 • 1 irrigatiesleeve per dag
 • na elke spoelbeurt kunnen 2 stomapleisters of colostomiezakjes gebruikt worden

Stomapluggen

 • tweedelig: 1 plak en 4 pluggen per dag
 • eendelig: 4 pluggen per dag

Ileostoma

 • tweedelig: 4 plakken per week/2 zakjes per dag
 • eendelig: 2 zakjes per dag

Urostoma

 • tweedelig: 4 plakken per week/2 zakjes per dag
 • eendelig: 2 zakjes per dag

Continentstoma

 • afdekpleisters en katheters: 2-6 per dag afhankelijk van voorschrift

Confectie breukband/stoma steunbandage

 • bij aanvang behandeling 2 stuks, hierna 1 stuk per jaar
Verplichte kwaliteits- en deskundigheidseisen

Module Stoma Hulpmiddelen zoals opgenomen in het Register van Zorginstituut (ZiNL)

Bijzonderheden
 • Genoemde gebruiksduur en gebruiksaantallen zijn indicatief.
 • Wanneer er sprake is van meerverbruik legt de gecontracteerde zorgaanbieder dit gemotiveerd vast in het patiëntendossier.
Offerte van leverancier nodig

Nee

Vergoeding

100%

Niet-gecontracteerd
Eigendom of bruikleen

Eigendom

Voorafgaande toestemming nodig van Anderzorg

Ja

Voorwaarden
Gecontracteerd
Eigendom of bruikleen

Eigendom

Voorafgaande toestemming nodig van Anderzorg

Nee

Toelichting door

Behandelend arts, continentieverpleegkundige of verpleegkundig specialist

Gemiddelde gebruiksduur/ gebruiksaantallen

De zorgaanbieder stelt op basis van het landelijk protocol het soort continentie materiaal vast en adviseert de hoeveelheid, type product en het aantal stuks per tijdseenheid.

Verplichte kwaliteits- en deskundigheidseisen

Module Continentie Hulpmiddelen zoals opgenomen in het Register van het Zorginstituut (ZiNL)

Bijzonderheden

Er bestaat geen aanspraak op incontinentie - absorptiematerialen als er sprake is van:

 • kortdurende incontinentie, of
 • enuresis nocturna (bedplassen)
Offerte van leverancier nodig

Nee

Vergoeding

100%

Niet-gecontracteerd
Eigendom of bruikleen

Eigendom

Voorafgaande toestemming nodig van Anderzorg

Ja

Regeling zorgverzekering art. 2.6 en art. 2.12

Voorwaarden
Gecontracteerd
Eigendom of bruikleen

Eigendom

Voorafgaande toestemming nodig van Anderzorg

Indien er voorafgaande toestemming nodig is van Anderzorg, vraagt de zorgaanbieder deze voor u aan 

Toelichting door

Behandelend medisch specialist of physician assistent die onderdeel uitmaakt van een multidisciplinair revalidatieteam

Gemiddelde gebruiksduur/ gebruiksaantallen
 • Confectie pols/handorthese: minimaal 1 jaar
 • Orthese bij kinderen: minimaal 1 jaar
 • Overige orthesen: minimaal 2 jaar
Verplichte kwaliteits- en deskundigheidseisen

SEMH-gecertificeerd in het kader van de erkenningsregeling ‘Orthopedische Instrumentmakerijen

Offerte van leverancier nodig

Nee

Vergoeding

100%

Niet-gecontracteerd
Eigendom of bruikleen

Eigendom

Voorafgaande toestemming nodig van Anderzorg

Ja

Toelichting door

Behandelend medisch specialist of physician assistent die onderdeel uitmaakt van een multidisciplinair revalidatieteam

Voorwaarden
Gecontracteerd
Eigendom of bruikleen

Eigendom

Voorafgaande toestemming nodig van Anderzorg

Indien er voorafgaande toestemming nodig is van Anderzorg, vraagt de zorgaanbieder deze voor u aan

Toelichting door

Behandelend medisch specialist of physician assistent die onderdeel uitmaakt van een multidisciplinair revalidatieteam

Gemiddelde gebruiksduur/ gebruiksaantallen
 • Voor verzekerden van 16 jaar en ouder: minimaal 18 maanden
 • Voor verzekerden jonger dan 16 jaar: minimaal 9 maanden
Verplichte kwaliteits- en deskundigheidseisen

SEMH-gecertificeerd in het kader van de erkenningsregeling ‘Orthopedische Schoentechnische Bedrijven’

Bijzonderheden
 • Er geldt een wettelijke eigen bijdrage voor orthopedische schoenen conform de Regeling zorgverzekering:
  • Voor verzekerden van 16 jaar en ouder: € 124 per paar
  • Voor verzekerden jonger dan 16 jaar: € 62 per paar
 • Er bestaat geen aanspraak op algemeen gebruikelijke onderhoudskosten.
Offerte van leverancier nodig

Nee

Vergoeding

100% (minus de wettelijke eigen bijdrage van € 62 (voor jonger dan 16 jaar) of € 124 (voor 16 jaar en ouder)

Niet-gecontracteerd
Eigendom of bruikleen

Eigendom

Voorafgaande toestemming nodig van Anderzorg

Ja

Voorwaarden
Gecontracteerd
Eigendom of bruikleen

Bruikleen

Voorafgaande toestemming nodig van Anderzorg

Ja

Toelichting door

Bij de aanvraag voor toestemming moet een toelichting van de behandelend revalidatiearts of physician assistent die onderdeel uitmaakt van een multidisciplinair revalidatieteam worden gevoegd en een analyse van de beperkingen door een ergotherapeut.

Gemiddelde gebruiksduur/ gebruiksaantallen

7 jaar

Offerte van leverancier nodig

Nee

Vergoeding

100%

Niet-gecontracteerd
Eigendom of bruikleen

Bruikleen

Voorafgaande toestemming nodig van Anderzorg

Ja

Toelichting door

Bij de aanvraag voor toestemming moet een toelichting van de behandelend revalidatiearts of physician assistent die onderdeel uitmaakt van een multidisciplinair revalidatieteam worden gevoegd en een analyse van de beperkingen door een ergotherapeut.

Gemiddelde gebruiksduur/ gebr
Voorwaarden
Gecontracteerd
Eigendom of bruikleen

Bruikleen

Voorafgaande toestemming nodig van Anderzorg

Ja

Toelichting door

Bij de aanvraag voor toestemming moet een toelichting van de behandelend revalidatiearts of physician assistent die onderdeel uitmaakt van een multidisciplinair revalidatieteam worden gevoegd en een analyse van de beperkingen door een ergotherapeut.

Gemiddelde gebruiksduur/ gebruiksaantallen

5 jaar

Offerte van leverancier nodig

Nee

Vergoeding

100%

Niet-gecontracteerd
Eigendom of bruikleen

Bruikleen

Voorafgaande toestemming nodig van Anderzorg

Ja

Toelichting door

Bij de aanvraag voor toestemming moet een toelichting van de behandelend revalidatiearts of physician assistent die onderdeel uitmaakt van een multidisciplinair revalidatieteam worden gevoegd en een analyse van de beperkingen door een ergotherapeut.

Gemiddelde gebruiksduur/ gebr
Voorwaarden
Gecontracteerd
Eigendom of bruikleen

Bruikleen

Voorafgaande toestemming nodig van Anderzorg

Ja

Toelichting door

Bij de aanvraag voor toestemming moet een toelichting van de behandelend revalidatiearts of physician assistent die onderdeel uitmaakt van een multidisciplinair revalidatieteam worden gevoegd en een analyse van de beperkingen door een ergotherapeut.

Gemiddelde gebruiksduur/ gebruiksaantallen
 • Bladomslagapparatuur: 10 jaar
 • Overige hulpmiddelen: 5 jaar
Offerte van leverancier nodig

Nee

Vergoeding

100%

Niet-gecontracteerd
Eigendom of bruikleen

Bruikleen

Voorafgaande toestemming nodig van Anderzorg

Ja

Toelichting door

Bij de aanvraag voor toestemming moet een toelichting van de behandelend revalidatiearts of physician assistent die onderdeel uitmaakt van een multidisciplinair revalidatieteam worden gevoegd en een analyse van de beperkingen door een ergotherapeut.

Voorwaarden
Gecontracteerd
Eigendom of bruikleen

Eigendom

Voorafgaande toestemming nodig van Anderzorg

Nee

Toelichting door

Behandelend medisch specialist

Gemiddelde gebruiksduur/ gebruiksaantallen

5 jaar

Offerte van leverancier nodig

Nee

Vergoeding

100%

Niet-gecontracteerd
Eigendom of bruikleen

Eigendom

Voorafgaande toestemming nodig van Anderzorg

Ja

Toelichting door

Behandelend medisch specialist

Gemiddelde gebruiksduur/ gebruiksaantallen
Voorwaarden
Gecontracteerd
Eigendom of bruikleen

Bruikleen

Voorafgaande toestemming nodig van Anderzorg

Ja

Toelichting door

Bij de aanvraag voor toestemming moet een toelichting van de behandelend revalidatiearts of physician assistent die onderdeel uitmaakt van een multidisciplinair revalidatieteam worden gevoegd en een analyse van de beperkingen door een ergotherapeut.

Gemiddelde gebruiksduur/ gebruiksaantallen

6 jaar

Verplichte kwaliteits- en deskundigheidseisen

De hondenschool moet minimaal voldoen aan de eisen zoals gesteld in de richtlijn ‘Minimum Standards for Assistance Dogs Europe’.

Bijzonderheden

Voor het geven van toestemming door Anderzorg is tevens een positieve indicatie van de hondenschool vereist.

Offerte van leverancier nodig

Nee

Vergoeding

100%

Niet-gecontracteerd
Eigendom of bruikleen

Eigendom

Voorafgaande toestemming nodig van Anderzorg

Ja

Voorwaarden
Gecontracteerd
Voorafgaande toestemming nodig van Anderzorg

Nee, mits er sprake is van een positieve beoordeling door de zorgverzekeraar op de aanvraag voor een ADL-hond.

Toelichting door

Hondenschool

Bijzonderheden
 • U moet een ziektekostenverzekering voor de ADL-hond afsluiten.
 • De tegemoetkoming in de gebruikskosten wordt achteraf per kwartaal aan u vergoed.
Offerte van leverancier nodig

Nee

Vergoeding

U kunt aanspraak maken op een tegemoetkoming in de gebruikskosten tot maximaal € 1.104 per jaar voor:

 • het levensonderhoud, en
 • voor de verzorging, en
 • voor de speciale ziektekostenverzekering voor de hond.
Niet-gecontracteerd
Voorafgaande toestemming nodig van Anderzorg

Ja

Toelichting door
Bijzonder
Voorwaarden
Gecontracteerd
Eigendom of bruikleen

Bruikleen

Voorafgaande toestemming nodig van Anderzorg

Ja

Toelichting door

Bij de aanvraag voor toestemming moet een toelichting van de behandelend revalidatiearts of physician assistent die onderdeel uitmaakt van een multidisciplinair revalidatieteam worden gevoegd en een analyse van de beperkingen door een ergotherapeut.

Gemiddelde gebruiksduur/ gebruiksaantallen

6 jaar

Bijzonderheden
 • Voorbeelden van de hier bedoelde apparatuur zijn een speciaal toetsenbord, oogbediening of hoofdbediening.
 • Er bestaat geen aanspraak op andersoortige hardware, zoals een smartphone, tablet of computer.
Offerte van leverancier nodig

Nee

Vergoeding

100%

Niet-gecontracteerd
Eigendom of bruikleen

Bruikleen

Voorafgaande toestemming nodig van Anderzorg

Ja

Toelichting door

Bij de aanvraag voor toestemming moet een toelichting van de behandelend revalidatiearts of physician assistent die onderdeel uitmaakt van een multidisciplinair revalidatieteam worden gevoegd en een analyse van de beperkingen door een ergotherapeut.

Regeling zorgverzekering art. 2.6 en art. 2.13

Voorwaarden
Gecontracteerd
Eigendom of bruikleen

Eigendom

Voorafgaande toestemming nodig van Anderzorg

Nee

Toelichting door

Behandelend medisch specialist

Gemiddelde gebruiksduur/ gebruiksaantallen

Verzekerden tot 18 jaar kunnen in aanmerking komen voor brillenglazen en filterglazen indien:

 • er een indicatie is voor lenzen, maar het dragen van lenzen niet de voorkeur heeft,
 • de verzekerde aan één of beide ogen geopereerd is vanwege een
  lensafwijking,
 • de verzekerde lijdt aan zuivere accomodatieve esotropie.

Er geldt een wettelijke eigen bijdrage (conform de Regeling zorgverzekering):

 • gebruiksduur lenzen/brillenglazen langer dan 1 jaar: € 59,50 per lens/brillenglas,
 • gebruiksduur lenzen korter dan 1 jaar: € 119 per kalenderjaar,
 • indien slechts één oog gecorrigeerd hoeft te worden, is de eigen bijdrage € 59,50 per kalenderjaar,
 • € 59,50 per brillenglas, met een maximum van € 119 per kalenderjaar.
Offerte van leverancier nodig

Nee

Vergoeding

100% (minus wettelijke eigen bijdrage)

Niet-gecontracteerd
Eigendom of bruikleen

Eigendom

Voorafgaande toestemming nodig van Anderzorg

Ja

Toelichting door

Behandelend medisch specialist

Voorwaarden
Gecontracteerd
Eigendom of bruikleen

Eigendom

Voorafgaande toestemming nodig van Anderzorg

Nee

Toelichting door

Behandelend medisch specialist

Gemiddelde gebruiksduur/ gebruiksaantallen

5 jaar

Offerte van leverancier nodig

Nee

Vergoeding

100%

Niet-gecontracteerd
Eigendom of bruikleen

Eigendom

Voorafgaande toestemming nodig van Anderzorg

Ja

Toelichting door

Behandelend medisch specialist

Gemiddelde gebruiksduur/ gebruiksaantallen
Voorwaarden
Gecontracteerd
Eigendom of bruikleen

Eigendom

Voorafgaande toestemming nodig van Anderzorg

Nee

Toelichting door

Behandelend arts

Gemiddelde gebruiksduur/ gebruiksaantallen

Er bestaat aanspraak op oogpleisters/afdekpleisters ter behandeling van amblyopie (lui oog).

Offerte van leverancier nodig

Nee

Vergoeding

100%

Niet-gecontracteerd
Eigendom of bruikleen

Eigendom

Voorafgaande toestemming nodig van Anderzorg

Ja

Toelichting door

Behandelend arts

Gemiddelde gebruiksduur/ gebruiksaantallen
Voorwaarden
Gecontracteerd
Eigendom of bruikleen

Eigendom

Voorafgaande toestemming nodig van Anderzorg

Nee

Toelichting door

Behandelend arts

Offerte van leverancier nodig

Nee

Vergoeding

100%

Niet-gecontracteerd
Eigendom of bruikleen

Eigendom

Voorafgaande toestemming nodig van Anderzorg

Ja

Toelichting door

Behandelend arts

Voorwaarden
Gecontracteerd
Eigendom of bruikleen

Eigendom

Voorafgaande toestemming nodig van Anderzorg

Ja

Toelichting door

Behandelend arts

Gemiddelde gebruiksduur/ gebruiksaantallen

5 jaar

Offerte van leverancier nodig

Ja

Vergoeding

100%

Niet-gecontracteerd
Eigendom of bruikleen

Eigendom

Voorafgaande toestemming nodig van Anderzorg

Ja

Toelichting door

Behandelend arts

Gemiddelde gebruiksduur/ gebruiksaantallen
Voorwaarden
Gecontracteerd
Eigendom of bruikleen

Eigendom

Voorafgaande toestemming nodig van Anderzorg

Nee

Toelichting door

Behandelend medisch specialist

Gemiddelde gebruiksduur/ gebruiksaantallen

5 jaar

Offerte van leverancier nodig

Nee

Vergoeding

100%

Niet-gecontracteerd
Eigendom of bruikleen

Eigendom

Voorafgaande toestemming nodig van Anderzorg

Ja

Toelichting door

Behandelend medisch specialist

Gemiddelde gebruiksduur/ gebruiksaantallen
Voorwaarden
Gecontracteerd
Eigendom of bruikleen

Bruikleen

Voorafgaande toestemming nodig van Anderzorg

Nee

Toelichting door

Behandelend arts

Gemiddelde gebruiksduur/ gebruiksaantallen

5 jaar

Offerte van leverancier nodig

Nee

Vergoeding

100%

Niet-gecontracteerd
Eigendom of bruikleen

Bruikleen

Voorafgaande toestemming nodig van Anderzorg

Ja

Toelichting door

Behandelend arts

Gemiddelde gebruiksduur/ gebruiksaantallen
Voorwaarden
Gecontracteerd
Eigendom of bruikleen

Bruikleen

Voorafgaande toestemming nodig van Anderzorg

Nee

Toelichting door

Behandelend medisch specialist

Gemiddelde gebruiksduur/ gebruiksaantallen

5 jaar

Offerte van leverancier nodig

Nee

Vergoeding

100%

Niet-gecontracteerd
Eigendom of bruikleen

Eigendom

Voorafgaande toestemming nodig van Anderzorg

Ja

Toelichting door

Behandelend medisch specialist

Gemiddelde gebruiksduur/ gebruiksaantallen
Voorwaarden
Gecontracteerd
Eigendom of bruikleen

Bruikleen

Voorafgaande toestemming nodig van Anderzorg